CZ

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a storno podmínky (dále jen podmínky) ubytovacího zařízení Nesnídalka (dále jen ubytovací zařízení) upravují vzájemný smluvní vztah mezi pronajímatelem ubytovacího zařízení (dále jen Pronajímatel) a nájemcem - fyzickou nebo právnickou osobou, která pobyt v ubytovacím zařízení jako objednatel objednává (dále jen Nájemce).

I. Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu

Nájem se rezervuje prostřednictvím rezervačního formuláře, který je umístěn na stránkách www.nesnidalka.cz

Nájemce si objednává služby v ubytovacím zařízení vyplněním a odesláním Rezervačního formuláře, který vytvoří na internetových stránkách www.nesnidalka.cz. Pronajímatel Nájemci potvrdí do 24 hodin obdržení objednávky e-mailovou zprávou. Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou objednávku nebo požadavek na rezervaci jsou: jméno a příjmení Nájemce, počet osob dospělých, dětí 3–12 let, kontakt (telefon, e-mail). Předané osobní údaje Nájemce uvedené v objednávce nebo rezervaci pobytu použije ubytovací zařízení pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi ubytovacím zařízením a Nájemcem. Objednatel je povinen uhradit zálohu ve výši 50% ceny Nájemních služeb. Objednatel je povinen uhradit zálohu nejpozději do 3 pracovních dní ode dne obdržení objednávky e-mailovou zprávou. Zálohu je možno uhradit bezhotovostním převodem na účet Pronajímatele č.ú. 2001371523/2010, který je uvedený na stránkách ubytovacího zařízení www.nesnidalka.cz (nutno použít uvedený variabilní symbol /č. rezervace/). Záloha je uhrazena připsáním hrazené částky na účet Pronajímatele. V případě, že Objednatel neuhradí zálohu ve lhůtě, ze strany Pronajímatele dojde ke stornování Objednávky (Rezervace)

Po řádně vystavené a podané objednávce nebo podaném závazném požadavku na rezervaci je Nájemce tímto dokumentem vázán. Potvrzením objednávky nebo požadavku na závaznou rezervaci ubytovacího zařízení (dle čl. IV těchto podmínek) vzniká mezi Nájemcem a ubytovacího zařízení smluvní vztah. Ubytovací zařízení se zavazuje zabezpečit nájemci služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě. Nájemce se zavazuje zaplatit ubytovacímu zařízení smluvenou cenu. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby uvedené v objednávce/požadavku na rezervaci, kterou Nájemce podal a ubytovacího zařízení potvrdil.

II. Práva a povinnosti nájemce

Nájemce má právo:

Být dostatečně a úplně informován ubytovacím zařízením o objednávaných službách, tj. jejich rozsahu, termínu a ceně. Na řádné poskytnutí jím objednaných, ubytovacím zařízením potvrzených (zálohově zaplacených) služeb. Před zahájením nájmu zrušit potvrzenou objednávku/požadavek na rezervaci za předpokladu dodržení stornovacích podmínek v souladu s čl. VII., reklamovat vady poskytovaných služeb.

Nájemce je povinen:

Úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti objednávky/požadavku na rezervaci, zaplatit ubytovacímu zařízení v požadovaném termínu plnou cenu za pronájem, respektovat předpisy zařízení, jejichž služby využívá, pečlivě si překontrolovat vystavené potvrzení pobytu a při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktovat neprodleně ubytovací zařízení.

III. Povinnosti ubytovacího zařízení k nájemci

Ubytovacího zařízení je povinno:

Poskytnout nájemci důležité informace k objednaným službám, potvrdit nájemci řádně objednané služby. Při závazné rezervaci nebo potvrzené objednávce zabezpečit nájemci služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě.

V případě odstoupení od potvrzené objednávky služeb/závazné rezervace ze strany Nájemce vyplatit nejpozději do 14 dnů po písemném obdržení storna zaplacenou zálohu na služby. Avšak pokud vznikne nárok ubytovacího zařízení na stornovací poplatky, vyplatit nájemci rozdíl mezi již zaplacenou zálohou a příslušnými stornovacími poplatky. 

IV. Objednávka (rezervace nájemních služeb), ceny služeb a jejich úhrada

Ceny služeb poskytovaných ubytovacím zařízením jsou uvedeny na stránkách: www.nesnidalka.cz. Cena Nájemních služeb zahrnuje: lůžkoviny, parkování ve vymezených venkovních prostorách ubytovacího zařízení. Cena Nájemních služeb nezahrnuje snídani ani jakýkoliv druh pojištění. Záloha na cenu Nájmu je hrazena převodem na účet Pronajímatele a v případě uzavření Nájemní smlouvy tvoří první část ceny Nájmu. Druhou část ceny Nájmu se Nájemce zavazuje uhradit Pronajímateli nejpozději při příjezdu (tj. v den zahájení pronájmu) v hotovosti. V případě, že druhá část ceny není v lhůtě specifikované v tomto odstavci uhrazena, je Pronajímatel oprávněn Nájemci Služby neposkytnout a Nájemce se zavazuje uhradit storno poplatek. 

V. Potvrzení pobytu

K čerpání zaplacených služeb opravňuje Nájemce potvrzení vystavené ubytovacím zařízením. Nájemce je povinen překontrolovat správnost údajů na potvrzení. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje Nájemce neprodleně ubytovacího zařízení emailem na adrese info@nesnidalka.cz nebo telefonicky na čísle 774 357 417.

Ubytovací zařízení si vyhrazuje právo žádat zaplacení zálohové platby ve výši 50 % z ceny objednaných služeb dle dříve potvrzené objednávky. 

VI. Nástup, kauce a pokuty

Při nástupu se Nájemce prokáže občanským průkazem, pasem nebo jiným průkazem totožnosti. Ubytování probíhá od 10 do 15 hod., pokud nebude dohodnuto jinak. Po splnění uvedených formalit Vás ubytujeme a poskytneme další informace k pobytu či k jiným objednaným službám. 

VII. Storno podmínky

Nájemce má právo kdykoliv pronájem zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky/rezervačního požadavku pobytu za níže uvedených podmínek. Toto odstoupení ze strany Nájemce musí být provedeno písemnou formou a prokazatelně doručeno ubytovacímu zařízení.

Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace nájemních služeb ze strany objednavatele. Storno poplatek se účtuje z důvodu nevyužité rezervace kapacity.

Okamžik doručení odstoupení Pronajímateli
(uvedeno v kalendářních dnech)

Sazba storno poplatku (v % zálohy)

30 a více dní před plánovaným nástupem k pronájmu

0 % výše uhrazené zálohy

 

15 a více dní před plánovaným nástupem k pronájmu

50 % výše uhrazené zálohy

15 dní a méně před plánovaným nástupem k pronájmu

100 % výše uhrazené zálohy

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky služeb. Platbu lze provést v hotovosti nebo na fakturu (po předchozí dohodě). Aktualizace Všeobecných obchodních a storno podmínek vstupuje v platnost dne 1. 6. 2020. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi ubytovací zařízení a klientem upraveny výlučně písemnou formou.

Zákazník výslovně souhlasí s tím, že ubytovací zařízení je oprávněné v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména se Zákonem č. 110/2019 o zpracování osobních údajů, zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které jim pro účely zpracování objednávky poskytl. 

© Chata Nesnídalka 2021